Overdraft krediti

Overdraft kredit omogućuje klijentu održavanje odgovarajućeg nivoa likvidnosti u svakom trenutku, pružajući mu mogućnost da se na jednostavan način prevaziđu problemi deficita sredstava.

Mikro klijent na taj način obezbeđuje trenutnu kreditnu podršku u svom poslovanju, i obezbeđuje dodatni izvor finansiranja obrtnih sredstava, čime se dobija dodatni konfor u donošenju poslovnih odluka.

 

Posebnu prednost kod korišćenja ovakvog vida kratkoročnog kreditiranja predstavlja to što se kamata plaća samo na sredstva koja preduzeće ili preduzetnik iskoristi u toku meseca, a procedura odobravanja je jednostavna i kratka.

 

Overdraft krediti

 

OVERDRAFT KREDITI

NAMENA

  • finansiranje obrtnih sredstava
  • finansiranje tekuće likvidnosti

ROK

do 12 meseci

VALUTA ODOBRENJA/ VALUTA ISPLATE

dinari/dinari

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU (FIKSNA)

 

18,00%

NAKNADE

Naknada za obradu zahteva (obračunava se na odobreni iznos): 0,60%, min. RSD 2.000,00, jednokratno

OBEZBEĐENJE

  • blanko sopstvene menice preduzetnika /pravnog lica 
  • lične menice osnivača sa najvećim učešćem u kapitalu ili    
  • zakonskog zastupnika – za pravno lice

 

PRIMER: OVERDRAFT KREDIT U DINARIMA - ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

RSD 200.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVORA KREDIT

Dinari

ROK

6 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

18,00%, fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

0,60%, min. RSD 2.000,00, jednokratno 

OBEZBEĐENJE KREDITA

blanko sopstvene menice preduzetnika (6)

TROŠKOVI POVLAČENJA KREDITNOG BIROA

RSD 600,00

TROŠKOVI POVLAČENJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 300,00

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 600,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

                                     RSD 218.000,00

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

24.35%

Obračun EKS je izvršen sa datumom 01.06.2016. godine
*Troškovi koje snosi  korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a  koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i  Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.