Poljoprivredni krediti namenjeni finansiranju projekata energetske efikasnosti

U okviru saradnje fonda GREEN FOR GROWTH FUND SOUTHEAST EUROPE B.V.(GGF) i Komercijalne banke za naše klijente pripremili smo i kredite namenjene finansiranju projekata energetske efikasnosti.

 

KREDITI IZ KREDITNE LINIJE EBRD ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

 

U saradnji sa Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj(EBRD), Komercijalna banka je našim klijentima pripremila kredite za energetsku efikasnost uz nivo podsticaja od 5% do 10% od iznosa investicije bez PDV-a, koja je kreditirana od strane Banke.

KREDITI IZ KREDITNE LINIJE EBRD ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

NAMENE KREDITA

Finansiranje kvalifikovanih investicionih projekata u poljoprivredi koji doprinose poboljšanju energetskih performansi:
• investicije u adaptacije, rekonstrukciju i zamenu postojeće poljoprivredne mehanizacije i opreme a u cilju poboljšanja energetske efiksnosti;
• investicije u obnovljivu energiju - nabavka i instalacija opreme, sistema i procesa za generisanje energije koja koristi obnovljive izvore energije
• investicije u unapređenje energetske efikasnosti komercijalnih objekata u privatnom vlasništvu

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

ROK VRAĆANJA

Od 13 do 60 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj

GRACE PERIOD

Do 12 meseci od datuma puštanja kredita/prve tranše kredita u tečaj

OTPLATA KREDITA

U skladu sa delatnosti poljoprivrednog gazdinstva i ciklusom proizvodnje:
- u mesečnim/tromesečnim/šestomesečnim/godišnjim ratama

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

šestomesečni Euribor + 8,25%, promenljiva

 

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, na svakih šest meseci, počevši od datuma puštanja kredita/prve tranše kredita u korišćenje, primenom vrednosti šestomesečnog EURIBORA koji je definisan na tržištu dva radna dana pre poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja kamatne stope.

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA

1% na odobreni iznos kredita, jednokratno unapred

IZNOS KREDITA

U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

minimalni iznos kredita EUR 5.000,00, maksimalni iznos kredita EUR 2.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

OBEZBEĐENJE

U skladu sa Poslovnom politikom Banke i Metodologijom za vrednovanje kolaterala kojom je definisan odnos plasmana i vrednosti kolaterala, a u zavisnosti od kreditne sposobnosti
Instrumenti obezbeđenja za sve kredite sa rokom vraćanja do 36 meseci:
tri blanko sopstvene menice korisnika kredita  
i jedno od sledećih obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti:
• jemstvo fizičkog lica / registrovanog poljoprivrednog gazdinstva / pravnog lica / preduzetnika
• Ručna zaloga na predmet finansiranja *  
• Hipoteka na zemljištu I reda ili sledećeg reda ukoliko je Banka hipotekarni poverilac svih predhodnih redova u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljiišta) ili 1:2 u ostalim područjima **
• Druga obezbedjenja prihvatljiva za banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbedjenja prihvatljivih za Banku)
*U slučaju obezbedjenja kredita samo zalogom na predmetu kreditiranja obavezno je minimum 20% učešća
**odnos hipoteke I iznosa kredita bez primene kolateralnog faktora
Instrumenti obezbeđenja za sve kredite sa rokom vraćanja preko 36 meseci:
• tri blanko sopstvene menice korisnika kredita
i jedan od sledećih instrumenata
• Ručna zaloga na predmet finansiranja*
• Hipoteka na zemljištu I reda ili sledećeg reda ukoliko je Banka hipotekarni poverilac svih predhodnih redova u odnosu iznosa kredita i hipoteke 1:1,5 na teritoriji Vojvodine (samo za prve IV klase zemljiišta) ili 1:2 u ostalim područjima **
• Druga obezbedjenja prihvatljiva za banku (kombinacija hipoteke na zemljištu i drugih instrumenata obezbedjenja prihvatljivim za banku)
*U slučaju obezbedjenja kredita samo zalogom na predmetu kreditiranja obavezno je minimum 30% učešća
**odnos hipoteke I iznosa kredita bez primene kolateralnog faktora

KASKO OSIGURANJE

Obavezno za iznose kredita preko 25.000,00 EUR, kada je predmet finansiranja poljoprivredna mehanizacija koja je istovremeno i predmet obezbeđenja kredita

   

PRIMER:

POLJOPRIVREDNI KREDITI IZ KREDITNE LINIJE EBRD ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

KREDIT SA DEVIZNOM KLAUZULOM U EUR

VREDNOST INVESTICIJE

EUR 7.143,00

UČEŠĆE 30%

EUR 2.143,00

IZNOS KREDITA

EUR 5.000,00

ROK OTPLATE

60 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

šestomesečni Euribor + 8,25%, promenljiva

NAKNADA BANKE (1% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 50,00

MESEČNA RATA

EUR 83,33

OBEZBEĐENJE KREDITA

Tri menice korisnika kredita i zaloga na predmetu finasiranja

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 580,00

TROŠKOVI UPISA ZALOGE U APR

RSD 2.500,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 6.053,44

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

9,40%

Obračun je izvršen na dan 24.09.2015. godine

* vrednost 6M EURIBOR-a na dan 31.08.2015. godine iznosi 0,039%

 

energetska efikasnost