|Crna Gora |BiH |Meni najbliža |Kombank mBank |posao |kontakt |mapa sajta |RSS |english


INFORMACIJE
senka
Komercijalna banka na LinkedIn-u Komercijalna banka na Google+-u Komercijalna banka na Facebook-u Komercijalna banka na Twitter-u Komercijalna banka na YouTube-u
pošalji tekst  odštampaj tekst

Krediti


KREDITI PRIVREDI-POTREBNA DOKUMENTACIJA
POTREBNA DOKUMENTACIJAPREUZIMANJE DOKUMENATA ***VRSTA I NAČIN IZDAVANJA
Zahtev (treba da sadrži tačan iznos, rok, namenu, kredita/garancije ili drugog plasmana kao i ponudjeno obezbedjenje) original

POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE PRAVNI IDENTITET PODNOSIOCA ZAHTEVA - STATUSNA DOKUMENTACIJA
POTREBNA DOKUMENTACIJAPREUZIMANJE DOKUMENATA ***VRSTA I NAČIN IZDAVANJA
Osnivački akt preduzeća sa svim izmenama i dopunama Fotokopija
Statut preduzeća sa svim izmenama i dopunama (ukoliko ga privredno društvo ima) Fotokopija
Rešenje Agencije za privredne registre sa svim izmenama i dopunama Fotokopija
Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) Fotokopija
Izvod iz poreske evidencije o poreskom broju (PIB) Fotokopija
Karton deponovanih potpisa kod poslovne banke Fotokopija
Lična karta lica ovlašćenog za zastupanje Fotokopija

DOKUMENTACIJA ZA FINANSIJSKU ANALIZU
POTREBNA DOKUMENTACIJAPREUZIMANJE DOKUMENATA ***VRSTA I NAČIN IZDAVANJA
Finansijski izveštaji za poslednja dva obračunska perioda sa obaveštenjem o razvrstavanju pravnog lica Fotokopija
Plan priliva i odliva -CASH FLOWCash flow (kratkoročni)original
Plan priliva i odliva -CASH FLOWCash flow (dugoročni)original
Neophodne informacije iz poslovanja preduzeća 
Napomena Srednja i velika preduzeća pored Bilansa stanja, Bilansa uspeha i Statističkog aneksa u obavezi su da dostave i Izveštaj o novčanim tokovima, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o promenama na kapitalu za statistku, Napomene uz finansijske izveštaj

DOKUMENTACIJA ZA OBEZBEDJENJE PLASMANA
POTREBNA DOKUMENTACIJAPREUZIMANJE DOKUMENATA ***VRSTA I NAČIN IZDAVANJA
HIPOTEKAvlasnički list fotokopija
HIPOTEKAlična karta vlasnika nepokretnostifotokopija
HIPOTEKAprocena nepokretnosti od strane ovlašćenog sudskog veštaka (Može biti zahtevano da procenu nekretnine izvrši sudski veštak određen od strane Banke)fotokopija
JEMSTVOstatusna dokumentacijafotokopija
JEMSTVOdokumentacija za finansijsku analizu - finanisjski izveštaji za poslednja dva obračunska perioda sa obaveštenjem o razvrstavanjufotokopija

OSTALA NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTEV ZA PLASMAN
POTREBNA DOKUMENTACIJAPREUZIMANJE DOKUMENATA ***VRSTA I NAČIN IZDAVANJA
Saglasnost za povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biroa za pravna licaformularoriginal
* U postupku obrade zahteva Banka zadržava pravo da zatraži i dodatnu dokumentaciju.
info
 • Platni promet
 • Dinarske i devizne garancije
 • Akreditivi
 • Eskont menica i avali
 • senka
  senka
  *** Preuzimanje besplatnog Adobe Reader programa
  Uslovi korišćenja
  osi.kombank.com | m.kombank.com

  Copyright © 1998-2014 Komercijalna banka a.d. Beograd
  Linkmedia
  vrh strane