Stambeni krediti

Ostvarite svoj san u najkraćem roku, uz minimalnu proceduru i maksimalnu podršku!

  • uz najduži rok otplate do 30 godina.

 

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

 

Minimalni uslovi koje je potrebno da ispuni podnosilac zahteva:

  • Stalni radni odnos minimum 6 meseci kod sadašnjeg poslodavca
  • Ukupan radni staž minimum 12 meseci

 

Krediti za opremanje stana i pokriće pratećih troškova

Ova vrsta kredita namenjena je klijentima koji se budu odlučili za bilo koju vrstu stambenog kredita kod Banke i primenjuje se na novoodobrene stambene kredite.
 
Banka je omogućila korišćenje grejs perioda u trajanju do 12 meseci uz pripis kamate glavnom dugu. Korišćenje grejs perioda nije obavezno.

 

Dinarski krediti za opremanje stana i pokriće pratećih troškova, uslovi i primer

 

DINARSKI KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA

IZNOS KREDITA

Do RSD 1.000.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 99 meseci

GREJS PERIOD

Do 12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,50%, fiksna

– prvih 36 meseci otplate kredita

6M BELIBOR + 8,95%, promenljiva – nakon 36 meseci

Visina marže od 8,95% je fiksna

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE NAKON ISTEKA 36 M.

Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda uključujući i period obračuna interkalarne kamate, a potom na svakih šest meseci primenom vrednosti 6M BELIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana pre datuma usklađivanja

NAKNADA BANKE

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

POSEBAN USLOV

Kredit se odobrava isključivo uz odobrenje stambenog kredita

PRIMER:

DINARSKI KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA

IZNOS KREDITA

RSD 300.000,00

ROK OTPLATE

60 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,50%, fiksna

– prvih 36 meseci otplate kredita

6M BELIBOR + 8,95%, promenljiva – nakon 36 meseci

Visina marže od 8,95% je fiksna

NAKNADA BANKE

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

RSD 6.902,95 – prvih 36 m.

RSD 6.873,73 – nakon 36 m.

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 413.475,72

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

14,31%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

Vrednost 6M BELIBOR-a  iznosi 4,12%
Obračun je izvršen na dan 28.10.2015.god.

Krediti za opremanje stana i pokriće pratećih troškova sa deviznom klauzulom, uslovi i primer

 

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

IZNOS KREDITA

Do RSD 800.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Do 84 meseca

GREJS PERIOD

Do 12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

11,55% fiksna

NAKNADA BANKE

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

DEVIZNI DEPOZIT

30% od iznosa kredita

POSEBAN USLOV

Kredit se odobrava isključivo uz odobrenje stambenog kredita

PRIMER: 

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

IZNOS KREDITA

EUR 5.000,00

ROK OTPLATE

84 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

11,55% fiksna

DEPOZIT (MIN 30%)

EUR 1.500,00

NAKNADA BANKE

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

EUR 87,06

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 7.313,04

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

22,65%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

Obračun je izvršen na dan 28.10.2015.god.