Stambeni krediti

Ostvarite svoj san u najkraćem roku, uz minimalnu proceduru i maksimalnu podršku!

  • uz najduži rok otplate do 30 godina.

 

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

 

Minimalni uslovi koje je potrebno da ispuni podnosilac zahteva:

  • Stalni radni odnos minimum 6 meseci kod sadašnjeg poslodavca
  • Ukupan radni staž minimum 12 meseci

 

Krediti za opremanje stana i pokriće pratećih troškova

Ova vrsta kredita namenjena je klijentima koji se budu odlučili za bilo koju vrstu stambenog kredita kod Banke i primenjuje se na novoodobrene stambene kredite.
 
Banka je omogućila korišćenje grejs perioda u trajanju do 12 meseci uz pripis kamate glavnom dugu. Korišćenje grejs perioda nije obavezno.

 

Dinarski krediti za opremanje stana i pokriće pratećih troškova, uslovi i primer

 

DINARSKI KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA
IZNOS KREDITA Do RSD 1.000.000,00
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT Dinarski kredit
ROK OTPLATE Do 99 meseci
GREJS PERIOD Do 12 meseci
NOMINALNA KAMATNA STOPA, od 11,50% do 13,50%, fiksna
NA GODIŠNJEM NIVOU – prvih 36 meseci otplate kredita
od 6,95% do 8,95% + 6M BELIBOR , promenljiva – nakon 36 meseci
Visina marže od 6,95% do 8,95% je fiksna
USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE NAKON ISTEKA 36 M. Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda uključujući i period obračuna interkalarne kamate, a potom na svakih šest meseci primenom vrednosti 6M BELIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana pre datuma usklađivanja
NAKNADA BANKE Bez naknade
OBEZBEĐENJE KREDITA Dve blanko menice korisnika kredita
OTPLATA KREDITA Vrši se mesečno u dinarima
POSEBAN USLOV Kredit se odobrava isključivo uz odobrenje stambenog kredita

PRIMER:

DINARSKI KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA

IZNOS KREDITA

RSD 300.000,00

ROK OTPLATE

60 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,50%, fiksna

– prvih 36 meseci otplate kredita

6M BELIBOR + 8,95%, promenljiva – nakon 36 meseci

Visina marže od 8,95% je fiksna

NAKNADA BANKE

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

RSD 6.749,38 – prvih 36 m.

RSD 6.714,69 – nakon 36 m.

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 404.130,24

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

13,22%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

t 6M BELIBOR-a  na dan 23.12.2015.god. iznosi 4,04%
 Obračun je izvršen na dan 25.12.2015.god.

Krediti za opremanje stana i pokriće pratećih troškova sa deviznom klauzulom, uslovi i primer

 

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

IZNOS KREDITA

Do RSD 800.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Do 84 meseca

GREJS PERIOD

Do 12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

od 10,95% do 11,55% fiksna

NAKNADA BANKE

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

DEVIZNI DEPOZIT

30% od iznosa kredita

POSEBAN USLOV

Kredit se odobrava isključivo uz odobrenje stambenog kredita

PRIMER: 

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

IZNOS KREDITA

EUR 5.000,00

ROK OTPLATE

84 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

11,35% fiksna

DEPOZIT (MIN 30%)

EUR 1.500,00

NAKNADA BANKE

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

EUR 86,54

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 7.269,36

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

22,33%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

Obračun je izvršen na dan 25.12.2015.god.