Stambeni krediti

Ostvarite svoj san u najkraćem roku, uz minimalnu proceduru i maksimalnu podršku prilikom otplate!

  • bez žiranata;
  • uz najduži rok otplate do 30 godina.

 Stambeni kredit Komercijalne banke možete dobiti ukoliko ste:

  • vlasnik tekućeg računa (zaposlen kod sadašnjeg poslodavca najmanje 3 meseca i sa ukupnim radnim stažom minimum 12 meseci); 
  • klijent sa položenom deviznom štednjom ili redovnim prilivom na tekući ili devizni račun - nerezident;
  • Korisnik kredita ne može biti mlađi od 20 godina u momentu podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 70 godina na dan otplate poslednjeg mesečnog anuiteta
  • Ukoliko je podnosilac zahteva za kredit preduzetnik (vlasnik radnje) potrebno je da radnja posluje minimum 24 meseca.

Krediti za opremanje stana i pokriće pratećih troškova

Ova vrsta kredita namenjena je klijentima koji se budu odlučili za bilo koju vrstu stambenog kredita kod Banke i primenjuje se na novoodobrene stambene kredite.

Banka je omogućila korišćenje grejs perioda u trajanju do 12 meseci uz pripis kamate glavnom dugu. Korišćenje grejs perioda nije obavezno.

 

Krediti za opremanje stana i pokriće pratećih troškova bez devizne klauzule, uslovi i primer:

VRSTA KREDITA

 

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA BEZ DEVIZNE KLAUZULE

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do RSD 1.000.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 77 meseci

GREJS PERIOD

Do 12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

18,50% na godišnjem nivou, fiksna-prvih 36 meseci otplate kredita

6M BELIBOR + 9,50% na godišnjem nivou, promenljiva-nakon 36 meseci

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda uključujući i period obračuna interkalarne kamate, a potom na svakih šest meseci primenom vrednosti 6M BELIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana pre datuma usklađivanja

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

POSEBAN USLOV

Kredit se odobrava isključivo uz odobrenje stambenog kredita

PRIMER:

VRSTA KREDITA

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA BEZ DEVIZNE KLAUZULE

IZNOS KREDITA

RSD 300.000,00

ROK OTPLATE

77 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

18,50%, fiksna – prvih 36 meseci
6M BELIBOR + 9,50%, promenljiva – nakon 36 meseci

MESEČNI ANUITET

RSD 6.682,42 – prvih 36 meseci
 RSD 6.642,14 – nakon 36 meseci

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve menice korisnika kredita

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 512.894,86

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

20,04%

 Vrednost 6M BELIBOR-a na dan 19.05.2014.godine iznosi 8,61 %

Obračun je izvršen na dan 21.05.2014.god.

Krediti za opremanje stana i pokriće pratećih troškova sa deviznom klauzulom, uslovi i primer:

VRSTA KREDITA

 

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do RSD 800.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR-srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Do 84 meseca

GREJS PERIOD

Do 12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou, fiksna

11,55%

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta nakon isteka grejs perioda

DEVIZNI DEPOZIT

30% od iznosa kredita

POSEBAN USLOV

Kredit se odobrava isključivo uz odobrenje stambenog kredita

PRIMER: 

VRSTA KREDITA

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

IZNOS KREDITA

EUR 5.000,00

ROK OTPLATE

84 meseca

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou, fiksna

11,55%

DEPOZIT (min 30%)

EUR 1.500,00

MESEČNI ANUITET

EUR 87,06

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve menice korisnika kredita

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 7.313,04

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

22,62%

 Obračun je izvršen na dan 21.05.2014.god.