Stambeni krediti neosigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita sa deviznom klauzulom

Stambeni krediti iz ovog programa odobravaju se za sledeće namene:


- kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju-nadziđivanje stambenog objekta

VRSTA KREDITA

STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM

 

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

 

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

 

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR-srednji kurs NBS

 

ROK OTPLATE

Do 32 godine

 

GREJS PERIOD

Do 12 meseci, uz pripis obračunate kamate glavnom dugu

 

NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA*

od 3,00% do 3,40% -prvih 36 meseci otplate kredita

Od 3,00% do 3,40% + 6M EURIBOR, promenljiva – nakon 36 meseci

Visina marže od 3,00% do 3,40% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M EUROBOR-a koja se definiše na tržištu dva radna dana pre 31.05. i 30.11.

 

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, 31.05. i 30.11.

 

NAKNADA BANKE

Bez naknade

 

OBEZBEĐENJE KREDITA

-       Dve blanko menice korisnika kredita

 

- hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist  Komercijalne banke na nekretninu koja je predmet finansiranja ili drugu nepokretnost u korist Komercijalne banke pod uslovom da iznos kredita nije veći od 80% vrednosti nepokretnosti umanjene za iznos drugih potraživanja obezbeđenih založnim pravom višeg reda prvenstva na istoj nepokretnosti

 

- osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

 

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

 

UČEŠĆE

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova ukoliko je ista nepokretnost predmet finansiranja i zaloge ili bez učešća ukoliko je predmet obezbeđenja druga nepokretnost čija je vrednost veća min 30% od iznosa kredita

 

PREVREMENA OTPLATA

Kupovina nepokretnosti

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u

periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER :

 

 

VRSTA KREDITA

STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM

 

KUPOPRODAJNA VREDOST NEKRETNINE

EUR 37.500,00

 

UČEŠĆE (MIN 20%)

EUR 7.500,00

 

IZNOS KREDITA

EUR 30.000,00

 

ROK OTPLATE

360 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

RSD indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR - krediti indeksirani u EUR

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA    GODIŠNJEM NIVOU

3,40% fiksna 
- prvih 36 meseci otplate kredita

     6M EURIBOR + 3,40% promenljiva
                         - nakon 36 meseci

NAKNADA BANKE

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

           EUR 133,04 – prvih 36 meseci

           EUR 128,92 – nakon 36 meseci

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE

RSD 20.000,00

IZRADA I OVERA ZALOŽNE IZJAVE KOD JAVNIH BELEŽNIKA

RSD 10.080,00

GODIŠNJE OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI

EUR 40,00 (RSD 4.730,40)

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI***

EUR 10,00 (RSD 1.182,60)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00 (RSD 11.825,99)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE (NA SVAKE 3 GODINE)

Max EUR 80,00 (Max RSD 9.460,79)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 46.590,69

 

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

3,68%

 

 

 

 

 

Obračun izvršen na dan 19.03.2018. godine

Vrednost 6M Euribor-a na dan 28.11.2017. godine iznosi -0,276%.

 

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke.

**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.

*** Trošak izdavanja lista nepokretnosti prikazanje za izdavanje jednog dokumenta. Isti se može uvećati u zavisnosti od broja listova nepokretnosti, potrebnih u procesu odobravanja kredita. Na dan realizacije kredita, listnepokretnosti ne može biti stariji od 30 dana od dana izdavanja istog.