Stambeni krediti neosigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita sa deviznom klauzulom

Stambeni krediti iz ovog programa odobravaju se za sledeće namene:


- kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju-nadziđivanje stambenog objekta

VRSTA KREDITA

STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM UZ ŽIVOTNO OSIGURANJE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR-srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Do 30 godina

GREJS PERIOD

Do 12 meseci, uz pripis obračunate kamate glavnom dugu

NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA*

od 5,50% do 6,50% + 6M EURIBOR

Visina marže od 5,50% do 6,50% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M EUROBOR-a koja se definiše na tržištu dva radna dana pre 31.05. i 30.11.

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, 31.05. i 30.11.

NAKNADA BANKE

od 1% do 1,5% od iznosa kredita

OBEZBEĐENJE KREDITA

-       Dve blanko menice korisnika kredita

- HIPOTEKA I REDA ILI HIPOTEKA II REDA KADA JE HIPOTEKA I REDA USPOSTAVLJENA KAO SREDSTVO OBEZBEĐENJA U KORIST  KOMERCIJALNE BANKE NA NEKRETNINU KOJA JE PREDMET FINANSIRANJA ILI DRUGU NEPOKRETNOST U KORIST KOMERCIJALNE BANKE POD USLOVOM DA IZNOS KREDITA NIJE VEĆI OD 80% VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI UMANJENE ZA IZNOS DRUGIH POTRAŽIVANJA OBEZBEĐENIH ZALOŽNIM PRAVOM VIŠEG REDA PRVENSTVA NA ISTOJ NEPOKRETNOSTI

- OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI VINKULIRANO U KORIST KOMERCIJALNE BANKE KOD OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova ukoliko je ista nepokretnost predmet finansiranja i zaloge ili bez učešća ukoliko je predmet obezbeđenja druga nepokretnost čija je vrednost veća min 30% od iznosa kredita

PREVREMENA OTPLATA

Kupovina nepokretnosti

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u

periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

 *KAMATNA STOPA SE UVEĆAVA ZA 0,50 P.P. UKOLIKO KLIJENT NEMA ŽIVOTNO OSIGURANJE

 

PRIMER I:

 

VRSTA KREDITA

STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM UZ ŽIVOTNO OSIGURANJE

KUPOPRODAJNA VREDOST NEKRETNINE

EUR 37.500,00

UČEŠĆE (MIN 20%)

EUR 7.500,00

IZNOS KREDITA

EUR 30.000,00

ROK OTPLATE

360 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

RSD indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR - krediti indeksirani u EUR

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

6M EURIBOR + 6,50%

NAKNADA BANKE (1,5% OD IZNOSA KREDITA)

 EUR 450,00

MESEČNI ANUITET

EUR 186,69

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE

RSD 20.000,00

IZRADA I OVERA ZALOŽNE IZJAVE KOD JAVNIH BELEŽNIKA

RSD 10.080,00

GODIŠNJE OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI

EUR 40,00 (RSD 4.918,42)

POLISA ŽIVOTNOG OSIGURANJA-GODIŠNJE

EUR 100,00 (RSD 12.296,07)

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

EUR 10,00 (RSD 1.229,60)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00 (RSD 12.296,07)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE (NA SVAKE 3 GODINE)

Max EUR 80,00 (Max RSD 9.836,85)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 67.208,40

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

7,11%

OBRAČUN IZVRŠEN NA DAN 01.06.2016. GODINE

VREDNOST 6M EURIBOR -A NA DAN 29.03.2016. GODINE IZNOSI -0,134%.

PRIMER II:

 

VRSTA KREDITA

STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM BEZ ŽIVOTNOG OSIGURANJA

KUPOPRODAJNA VREDOST NEKRETNINE

EUR 37.500,00

UČEŠĆE (MIN 20%)

EUR 7.500,00

IZNOS KREDITA

EUR 30.000,00

ROK OTPLATE

360 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

RSD indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR - krediti indeksirani u EUR

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

6M EURIBOR + 7%

NAKNADA BANKE (1,5% OD IZNOSA KREDITA)

EUR 450,00

MESEČNI ANUITET

EUR 196,60

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE

RSD 20.000,00

IZRADA I OVERA ZALOŽNE IZJAVE KOD JAVNIH BELEŽNIKA

RSD 10.080,00

GODIŠNJE OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI

EUR 40,00 (RSD 4.918,42)

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

EUR 10,00 (RSD 1.229,60)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00 (RSD 12.296,07)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE (NA SVAKE 3 GODINE)

Max EUR 80,00 (Max RSD 9.836,85)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 70.776,00

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

7,65%

 

Obračun izvršen na dan 01.06.2016. godine

Vrednost 6M EURIBOR -a na dan 29.03.2016. godine iznosi -0,134%.

 

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke.

**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.