Kombank Start tekući račun

Kombank Start tekući račun je posebno kreiran u skladu sa potrebama mladih, starosti od 18 do 27 godina. Korisnicima Kombank Start tekućeg računa omogućeno je da uživaju u proizvodima i uslugama Komercijalne banke bez troškova mesečnog održavanja.

Kombank Start tekući račun otvara se i vodi u dinarima bez dodatne indeksacije. U trenutku apliciranja, klijent treba da ima manje od 27 godina. Sredstva se polažu bez vremenskog ograničenja. Procedura za otvaranje Kombank Start tekućeg računa je krajnje jednostavna i potreban je samo važeći identifikacioni dokument.

 

 

 

 

Usluge i proizvodi u sastavu Kombank Start tekućeg računa su:

 

Devizni račun

Devizni račun se otvara uz važeći identifikacioni dokument. Račun se vodi bekamatno i mogu se polagati valute: EUR, AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, RUB, SEK, GBP, USD i CNY. Pored ličnih uplata, devizni račun može se koristiti za prilive kako iz inostranstva (loro doznake i ino čekove), tako i iz zemlje (po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zakupa stana ili poslovnog prostora i drugo), za korišćenje platnih kartica i dr.

 

Debitna kartica

 

Elektronski servisi

elektronski servisi (eBank, mBank, SMS, KOMeKEŠ, KOMeCENTAR, KOM4PAY)

 

Trajni nalozi

Trajni nalog

 

Osiguranje

Osiguranje od finansijskih gubitaka nastalih zloupotrebom platne kartice Visa PayWave i drugih rizika (Secure wallet), uz osiguranje od nezakonitog korišćenja mobilnog telefona / SIM kartica, podrazumeva pokrića za slučaj:

  • zloupotrebe protivpravno oduzete kartice,
  • skimminga*,
  • protivpravnog oduzimanja ličnih dokumenata zajedno sa osiguranom karticom,
  • troškova blokiranja i zamene platne kartice i
  • nezakonitog korišćenja mobilnog telefona / SIM kartice od strane trećih lica.

*Pod skimming-om se podrazumeva proces kopiranja magnetnog zapisa s magnetne trake kartice, vezan uz postupak krađe podataka sa kartice, prilikom njene upotrebe u nekoj zakonitoj transakciji i korišćenje duplikata kartice bez znanja odnosno pristanka korisnika kartice i izdavaoca kartice.

Nezakonita upotreba mobilnog telefona / SIM kartice podrazumeva izdatak za pozive koje učini treće lice koje nezakonito upotrebljava mobilni telefon / SIM karticu, u periodu od 24 časa, koji prethode prijavi krađe policiji i provajderu mreže (koji tada blokira SIM karticu).

 

Povoljniji kurs za kupoprodaju deviza

Korisnici Kombank Start tekućeg računa imaju mogućnost kupoprodaje evra preko eBank i mBank po najpovoljnijem kursu na tržištu.

 

Pre-paid kartica

Debitna kartica za mlade (One&Only) – bez naknade za izdavanje.